Pusat Kajian Sains Halal

Kepala : Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, MSc.St

Sekretaris : Dr. Noviyan Darmawan, S.Si, M.S

Close
Bahasa